skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Natural history of gait characteristics of a group of subjects with Duchenne muscular dystrophy

Romano, A ; Petrarca, M ; Favetta, M ; Summa, S ; Castelli, E

Gait & Posture, September 2017, Vol.57, pp.39-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2017.07.104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Natural history of gait characteristics of a group of subjects with Duchenne muscular dystrophy
  • Tác giả: Romano, A ; Petrarca, M ; Favetta, M ; Summa, S ; Castelli, E
  • Chủ đề: Medicine ; Anatomy & Physiology
  • Là 1 phần của: Gait & Posture, September 2017, Vol.57, pp.39-39
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.07.104 Byline: A. Romano, M. Petrarca, M. Favetta, S. Summa, E. Castelli
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2017.07.104

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...