skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experimental validation of an impedance controlled parallel robot for postural rehabilitation

Patanè, F ; Petrarca, M ; Cappa, P ; Castelli, E

Gait & Posture, April 2012, Vol.35, pp.S26-S26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2011.09.057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Experimental validation of an impedance controlled parallel robot for postural rehabilitation
  • Tác giả: Patanè, F ; Petrarca, M ; Cappa, P ; Castelli, E
  • Chủ đề: Medicine ; Anatomy & Physiology
  • Là 1 phần của: Gait & Posture, April 2012, Vol.35, pp.S26-S26
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2011.09.057

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...