skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of vertical forces applied to the end-effector of a planar robot during a rehabilitation session: A case study

Germanotta, M ; Petrarca, M ; Rossi, S ; Cappa, P ; Castelli, E

Gait & Posture, 2011, Vol.33, pp.S13-S14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2010.10.019

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...