skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Outcomes of intracytoplasmic sperm injection in men with oligoasthenotspermia and bacteriospermia

Li, L ; Zhang, Y ; Li, S.W

Fertility and Sterility, September 2016, Vol.106(3), pp.e232-e233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2016.07.670

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Outcomes of intracytoplasmic sperm injection in men with oligoasthenotspermia and bacteriospermia
  • Tác giả: Li, L ; Zhang, Y ; Li, S.W
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: Fertility and Sterility, September 2016, Vol.106(3), pp.e232-e233
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.07.670 Byline: L. Li, Y. Zhang, S.W. Li Author Affiliation: Reproductive Medical Center, West China Second University Hospital, Sichuan University, Chengdu, China Article Note: (miscellaneous) P-334 Tuesday, October 18, 2016
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2016.07.670

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...