skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Progesterone and transforming growth factor Beta 1 (tgfβ1) regulate matrix metalloproteinases (MMPs) in human normal endometrium and endometriosis

Itoh, H ; Miyamoto, S ; Word, R.A

Fertility and Sterility, September 2013, Vol.100(3), pp.S368-S369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.788

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Progesterone and transforming growth factor Beta 1 (tgfβ1) regulate matrix metalloproteinases (MMPs) in human normal endometrium and endometriosis
  • Tác giả: Itoh, H ; Miyamoto, S ; Word, R.A
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: Fertility and Sterility, September 2013, Vol.100(3), pp.S368-S369
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.788

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...