skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Electronic and magnetic structure at the Fe/Fe 3 O 4 interface

Kida, T. ; Honda, S. ; Itoh, H. ; Inoue, J. ; Yanagihara, H. ; Kita, E. ; Mibu, K.

Physical Review B, 9/2011, Vol.84(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-0121 ; E-ISSN: 1550-235X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.84.104407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...