skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

6.27 Executive Function Deficits in Boys With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Contribute to Parenting Stress

Li, Mengyao ; Du, Yasong ; Li, Yan ; Jiang, Wenqing

Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, October 2017, Vol.56(10), pp.S285-S285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-8567 ; E-ISSN: 1527-5418 ; DOI: 10.1016/j.jaac.2017.09.372

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...