skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

5-Lipoxygenase-activating protein inhibitors. Part 2: 3-{5-(( S)-1-Acetyl-2,3-dihydro-1 H-indol-2-ylmethoxy)-3- tert-butylsulfanyl-1-[4-(5-methoxy-pyrimidin-2-yl)-benzyl]-1 H-indol-2-yl}-2,2-dimethyl-propionic acid (AM679)—A potent FLAP inhibitor

Stock, Nicholas ; Baccei, Christopher ; Bain, Gretchen ; Broadhead, Alex ; Chapman, Charles ; Darlington, Janice ; King, Christopher ; Lee, Catherine ; Li, Yiwei ; Lorrain, Daniel S ; Prodanovich, Pat ; Rong, Haojing ; Santini, Angelina ; Zunic, Jasmine ; Evans, Jilly F ; Hutchinson, John H ; Prasit, Peppi

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2010, Vol.20(1), pp.213-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-894X ; E-ISSN: 1464-3405 ; DOI: 10.1016/j.bmcl.2009.10.131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...