skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computed Tomographically Guided Injection of Cyanoacrylate in Association With Preoperative Radioguided Occult Lesion Localization of Ground-Glass Opacities

Tyng, Chiang J ; Nogueira, Victor Hugo V ; Bitencourt, Almir G.V ; Santos, Luiz Carlos M ; Souza, Thiago Vinícius P ; Zilio, Marcelo B ; Barbosa, Paula N.V.P ; Lima, Eduardo N.P ; Gross, Jefferson L ; Chojniak, Rubens

The Annals of Thoracic Surgery, May 2015, Vol.99(5), pp.1838-1840 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2015.01.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Computed Tomographically Guided Injection of Cyanoacrylate in Association With Preoperative Radioguided Occult Lesion Localization of Ground-Glass Opacities
  • Tác giả: Tyng, Chiang J ; Nogueira, Victor Hugo V ; Bitencourt, Almir G.V ; Santos, Luiz Carlos M ; Souza, Thiago Vinícius P ; Zilio, Marcelo B ; Barbosa, Paula N.V.P ; Lima, Eduardo N.P ; Gross, Jefferson L ; Chojniak, Rubens
  • Chủ đề: Nitriles
  • Là 1 phần của: The Annals of Thoracic Surgery, May 2015, Vol.99(5), pp.1838-1840
  • Mô tả: Intraoperative localization of a ground-glass opacity (GGO) is difficult because it is not easy to palpate and may be invisible at radioscopy. Therefore various techniques have been developed to improve intraoperative localization of these lesions, allowing adequate surgical resection. We report 2 cases of preoperative localization of GGOs through computed tomographically guided injection of cyanoacrylate in association with radioguided occult lesion localization (ROLL).
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2015.01.043

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...