skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Variations in atomic structural features of a supercooled Pd–Ni–Cu–P glass forming liquid during in situ vitrification

Georgarakis, Konstantinos ; Louzguine-Luzgin, Dmitri V ; Antonowicz, Jerzy ; Vaughan, Gavin ; Yavari, Alain R ; Egami, Takeshi ; Inoue, Akihisa

Acta Materialia, 2011, Vol.59(2), pp.708-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2010.10.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...