skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dietary complexity, energy density, and obesity: An evolutionary perspective

Higginson, A.D ; Brunstrom, J.M ; Ferriday, D ; Rogers, P.J ; Houston, A.I

Appetite, 01 June 2016, Vol.101, pp.226-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.086

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Dietary complexity, energy density, and obesity: An evolutionary perspective
  • Tác giả: Higginson, A.D ; Brunstrom, J.M ; Ferriday, D ; Rogers, P.J ; Houston, A.I
  • Chủ đề: Anatomy & Physiology ; Diet & Clinical Nutrition
  • Là 1 phần của: Appetite, 01 June 2016, Vol.101, pp.226-226
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2016.02.086 Byline: A.D. Higginson, J.M. Brunstrom, D. Ferriday, P.J. Rogers, A.I. Houston Author Affiliation: Modelling Animal Decisions Group, University of Bristol, Bristol, UK
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.086

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...