skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synchrotron radiation from an accelerating light pulse.(OPTICS)

Henstridge, M. ; Pfeiffer, C. ; Wang, D. ; Boltasseva, A. ; Shalaev, V. M. ; Grbic, A. ; Merlin, R.

Science, Oct 26, 2018, Vol.362(6413), p.429(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.aat5915

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...