skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human factors approach to evaluate the user interface of physiologic monitoring

Fidler, Richard ; Bond, Raymond ; Finlay, Dewar ; Guldenring, Daniel ; Gallagher, Anthony ; Pelter, Michele ; Drew, Barbara ; Hu, Xiao

Journal of Electrocardiology, November 2015, Vol.48(6), pp.982-987 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0736 ; E-ISSN: 1532-8430 ; DOI: 10.1016/j.jelectrocard.2015.08.032

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...