skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MicroRNA–126 inhibits the proliferation of lung cancer cell line A549

Yang, Xun ; Chen, Bei-Bei ; Zhang, Ming-Hua ; Wang, Xin-Rong

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, March 2015, Vol.8(3), pp.239-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-7645 ; E-ISSN: 2352-4146 ; DOI: 10.1016/S1995-7645(14)60323-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    MicroRNA–126 inhibits the proliferation of lung cancer cell line A549
  • Tác giả: Yang, Xun ; Chen, Bei-Bei ; Zhang, Ming-Hua ; Wang, Xin-Rong
  • Chủ đề: Microrna–126 ; Proliferation ; Vegf ; Medicine
  • Là 1 phần của: Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, March 2015, Vol.8(3), pp.239-242
  • Mô tả: To study the role of microRNA–126 in the development of lung cancer. The biological function of microRNA–126 was detected using EdU assay and CCK–8 assay; the target gene of microRNA–126 was analyzed using real time RT–PCR and Western blot assay. In A549 cell line, overexpression of microRNA–126 inhibits the proliferation rate; VEGF is the target gene of microRNA–126; microRNA–126 exerts its function via regulating VEGF protein level. microRNA–126 inhibits the proliferation in A549 cell line.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1995-7645 ; E-ISSN: 2352-4146 ; DOI: 10.1016/S1995-7645(14)60323-0

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...