skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ACUTE CHANGES IN CARDIAC OUTPUT FOLLOWING A MITRACLIP PROCEDURE ARE A POWERFUL PREDICTOR OF CLINICAL OUTCOMES

Yeow, Wen–Loong ; Matsumoto, Takashi ; Siegel, Robert ; Hussaini, Asma ; Nakamura, Mamoo ; Makar, Moody ; Manuchehry, Amin ; Kanji, Rehan ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 12 March 2013, Vol.61(10), pp.E1928-E1928 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(13)61928-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...