skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ramipril prevents major cardiovascular events in high-risk women: results of the HOPE trial

Lonn, Eva ; Roccaforte, Rosa ; Yi, Qilong ; Bosch, Jacqueline ; Probstfield, Jeffrey ; Sleight, Peter ; Dagenais, Gilles ; Yusuf, Salim

Journal of the American College of Cardiology, 06 March 2002, Vol.39, pp.290-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(02)81304-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...