skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evolution des greffes de peau congelée après implantation intraviscérale.
Outcome of frozen skin grafts following intravisceral implantation

Tharanne, M J ; Dhennin, C ; Sam-Giao, M ; Greco, J M

Folia morphologica, 1980, Vol.28(3), pp.211-4

ISSN: 0015-5640 ; PMID: 6997151 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...