skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

三维数控气动左右弯管机的开发设计 - Development and design of 3D CNC pneumatic left-right bending machine for pipe

周长玖 ; ZHOU Changjiu Co., Ltd., Ningbo 315033, Zhejiang China)

锻压装备与制造技术 - China Metalforming Equipment & Manufacturing Technology, 2015, Vol.50(03), pp.34-37

ISSN: 1672-0121

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...