skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Oral fingolimod in primary progressive multiple sclerosis (INFORMS): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial

Lublin, Fred ; Miller, David H ; Freedman, Mark S ; Cree, Bruce A C ; Wolinsky, Jerry S ; Weiner, Howard ; Lubetzki, Catherine ; Hartung, Hans-Peter ; Montalban, Xavier ; Uitdehaag, Bernard M J ; Merschhemke, Martin ; Li, Bingbing ; Putzki, Norman ; Liu, Fonda C ; Häring, Dieter A ; Kappos, Ludwig

The Lancet, 12 March 2016, Vol.387(10023), pp.1075-1084 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)01314-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...