skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Children and young people in immigration detention

Dudley, Michael ; Steel, Zachary ; Mares, Sarah ; Newman, Louise

Current Opinion in Psychiatry, 2012, Vol.25(4), pp.285-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-7367 ; DOI: 10.1097/YCO.0b013e3283548676

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...