skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficacy and safety of ustekinumab in patients with active psoriatic arthritis: 1 year results of the phase 3, multicentre, double-blind, placebo-controlled PSUMMIT 1 trial

Mcinnes, Iain B ; Kavanaugh, Arthur ; Gottlieb, Alice B ; Puig, Lluís ; Rahman, Proton ; Ritchlin, Christopher ; Brodmerkel, Carrie ; Li, Shu ; Wang, Yuhua ; Mendelsohn, Alan M ; Doyle, Mittie K

The Lancet, 31 August 2013, Vol.382(9894), pp.780-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60594-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...