skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrated collaborative care for comorbid major depression in patients with cancer (SMaRT Oncology-2): a multicentre randomised controlled effectiveness trial

Sharpe, Michael ; Walker, Jane ; Hansen, Christian Holm ; Martin, Paul ; Symeonides, Stefan ; Gourley, Charlie ; Wall, Lucy ; Weller, David ; Murray, Gordon

The Lancet, 20 September 2014, Vol.384(9948), pp.1099-1108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61231-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...