skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Regorafenib for patients with hepatocellular carcinoma who progressed on sorafenib treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial

Bruix, Jordi ; Qin, Shukui ; Merle, Philippe ; Granito, Alessandro ; Huang, Yi-Hsiang ; Bodoky, György ; Pracht, Marc ; Yokosuka, Osamu ; Rosmorduc, Olivier ; Breder, Valeriy ; Gerolami, René ; Masi, Gianluca ; Ross, Paul J ; Song, Tianqiang ; Bronowicki, Jean-Pierre ; Ollivier-Hourmand, Isabelle ; Kudo, Masatoshi ; Cheng, Ann-Lii ; Llovet, Josep M ; Finn, Richard S ; Leberre, Marie-Aude ; Baumhauer, Annette ; Meinhardt, Gerold ; Han, Guohong

The Lancet, 07 January 2017, Vol.389(10064), pp.56-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)32453-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...