skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Treatment of new-onset epilepsy: seizures beget discussion

Mcintosh, Anne M ; Berkovic, Samuel F

The Lancet, 2005, Vol.365(9476), pp.1985-1986 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66674-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Treatment of new-onset epilepsy: seizures beget discussion
  • Tác giả: Mcintosh, Anne M ; Berkovic, Samuel F
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: The Lancet, 2005, Vol.365(9476), pp.1985-1986
  • Mô tả: Beyond the more immediate concerns, the priority is long-term control of seizures. A major issue is the famous aphorism derived from Sir William Gowers1 that "seizures beget seizures". In other words, repeated seizures might make chronic epilepsy more likely. There are strong experimental data for this...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66674-3

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...