skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pericardial cyst

Nijveldtl, Robin ; Beekl, Aernout M ; van Gorp, Joost Mhh ; van Rossum, Albert C

The Lancet, 2005, Vol.365(9475), pp.1960-1960 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66664-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Pericardial cyst
  • Tác giả: Nijveldtl, Robin ; Beekl, Aernout M ; van Gorp, Joost Mhh ; van Rossum, Albert C
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: The Lancet, 2005, Vol.365(9475), pp.1960-1960
  • Mô tả: An 84-year-old man was admitted with progressive dyspnoea and symptoms of severe right-sided heart failure. 18 years previously a chest CT showed an asymptomatic pericardial cyst. We saw nothing to account for his symptoms when we did a transthoracic...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66664-0

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...