skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chest pain after air travel

Nuesch, Reto ; Gremmelmaier, Daniel ; Hirsch, Hans H ; Marti, Hanspeter ; Hatz, Christoph

The Lancet, 28 May 2005, Vol.365(9474), pp.1902-1902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66625-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Chest pain after air travel
  • Tác giả: Nuesch, Reto ; Gremmelmaier, Daniel ; Hirsch, Hans H ; Marti, Hanspeter ; Hatz, Christoph
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: The Lancet, 28 May 2005, Vol.365(9474), pp.1902-1902
  • Mô tả: A 26-year-old woman went to an emergency department in February, 2004, with acute left-sided chest pain. 10 days previously, she had taken a 13-hour flight, returning from a trip through Thailand, Guatemala, and Mexico. She also complained of pain in her abdomen and left calf. The doctors who saw her...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66625-1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...