skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cardiac allograft vasculopathy: adventitial immunoreactivity for PDGF-B and PDGFr-β in extra- versus intramural coronary arteries

Meliss, R.R ; Pethig, K ; Schmidt, A ; Heublein, B ; Harringer, W ; Karck, M ; Choritz, H ; Haverich, A

Transplantation Proceedings, February 2001, Vol.33(1-2), pp.1579-1580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/S0041-1345(00)02600-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...