skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

I179 THE INTERGROWTH-21ST PROJECT: DESIGN, STANDARDISATION AND QUALITY CONTROL STRATEGIES

Kennedy, S.H ; Altman, D.G ; Purwar, M ; Noble, J.A ; Chamberlain, P ; Knight, H.E ; Ruyan, P ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F.C ; Lambert, A ; Papageorghiou, A.T ; Carvalho, M ; Jaffer, Y.A ; Bertino, E ; Gravett, M.G ; Bhutta, Z.A ; Villar, J; for the International Fetal and Newborn Growth Consortium for the 21 (Corporate Author) ; Century (Intergrowth-21 (Corporate Author) ; ) (Corporate Author)

International Journal of Gynecology and Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S205-S205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60209-4

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...