skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Developmental profile of kainate receptor subunit KA1 revealed by Cre expression in YAC transgenic mice

Kask, Kalev ; Jerecic, Jasna ; Zamanillo, Daniel ; Wilbertz, Johannes ; Sprengel, Rolf ; H. Seeburg, Peter

Brain Research, 2000, Vol.876(1), pp.55-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/S0006-8993(00)02599-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...