skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Consistency of fields and particle motion in the ‘Speiser’ model of the current sheet

Eastwood, J.W

Planetary and Space Science, 1972, Vol.20(10), pp.1555-1568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/0032-0633(72)90182-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Consistency of fields and particle motion in the ‘Speiser’ model of the current sheet
  • Tác giả: Eastwood, J.W
  • Chủ đề: Engineering ; Astronomy & Astrophysics ; Physics
  • Là 1 phần của: Planetary and Space Science, 1972, Vol.20(10), pp.1555-1568
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/0032-0633(72)90182-1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...