skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does the suppresive effect of sialic acid against prostaglandin E 2-mediated responses play the main role in its antiinfflammatory action?

Matsuda, R ; Itoh, H ; Tanihata, S ; Saitou, N ; Uchiyama, T

European Journal of Pharmacology, 1990, Vol.183(6), pp.2242-2243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2999 ; E-ISSN: 1879-0712 ; DOI: 10.1016/0014-2999(90)93779-P

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Does the suppresive effect of sialic acid against prostaglandin E 2-mediated responses play the main role in its antiinfflammatory action?
  • Tác giả: Matsuda, R ; Itoh, H ; Tanihata, S ; Saitou, N ; Uchiyama, T
  • Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology
  • Là 1 phần của: European Journal of Pharmacology, 1990, Vol.183(6), pp.2242-2243
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0014-2999 ; E-ISSN: 1879-0712 ; DOI: 10.1016/0014-2999(90)93779-P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...