skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Parametric Formulae-5

Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter 5, pp.22-26

ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50005-X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Parametric Formulae-5
  • Là 1 phần của: Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter 5, pp.22-26
  • Nơi xuất bản: Elsevier Ltd
  • Năm xuất bản: 2006
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50005-X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...