skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Becoming a biologist in colonial korea: cultural nationalism in a teacher-cum-biologist

Moon, Manyong

East Asian Science, Technology and Society, 2012, Vol.6(1), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-2152 ; DOI: 10.1215/18752160-1507117

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Becoming a biologist in colonial korea: cultural nationalism in a teacher-cum-biologist
  • Tác giả: Moon, Manyong
  • Là 1 phần của: East Asian Science, Technology and Society, 2012, Vol.6(1), p.65
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1875-2152 ; DOI: 10.1215/18752160-1507117

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...