skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A comparison between the heat transmission indexes of the most common building materials and their gamma ray absorbing capacity (Preliminary report)

Lojander, W ; Mattila, A ; Wendt, G

Nordisk hygienisk tidskrift, 1960, Vol.41, pp.197-8

ISSN: 0029-1374 ; PMID: 13763230 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...