skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Force Drawdowns and Demographic Diversity: Investigating the Impact of Force Reductions on the Demographic Diversity of the U.S. Military

Lytell, Maria C ; Kuhn, Kenneth ; Haddad, Abigail ; Marquis, Jefferson P ; Lim, Nelson ; Hall, Kimberly C ; Stewart, Robert ; Wenger, Jennie W; Rand National Defense Research Inst Santa Monica Ca (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...