skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

欠发达地区高职专业设置与区域经济发展吻合度研究——以宿迁地区为例 - On the Inosculation of Specialty Configurations in Higher Vocational Colleges of Under- developed Areas and Regional Economy Development Taking Suqian as an Example

薛朋 ; XUE Peng/Suqian Radio & Television University

江苏广播电视大学学报 - Journal of Jiangsu Radio & Television University, 2013, Vol.24(06), pp.42-45

ISSN: 1008-4207

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...