skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation

S.X. Sun ; H.H. Guo ; J. Zhang ; B. Yu ; K.N. Sun ; Q.H. Jin

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 June 2014, Vol.47(6), pp.461-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431X20132966

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation
  • Tác giả: S.X. Sun ; H.H. Guo ; J. Zhang ; B. Yu ; K.N. Sun ; Q.H. Jin
  • Chủ đề: Bone Morphogenetic Protein ; Titanium ; Osteoclasts ; Smad ; Rankl ; Medicine
  • Là 1 phần của: Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 June 2014, Vol.47(6), pp.461-469
  • Mô tả: A previous study showed that BMP-2 (bone morphogenetic protein-2) and wear debris can separately support osteoclast formation induced by the receptor activator of NF-κB ligand (RANKL). However, the effect of BMP-2 on wear debris-induced osteoclast...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431X20132966

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...