skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Critical Geopolitics and Post-Critical Shift in Geopolitical Research Paradigm

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.6-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-6-14

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Critical Geopolitics and Post-Critical Shift in Geopolitical Research Paradigm
  • Tác giả: I. Yu. Okunev
  • Chủ đề: Geopolitics ; Critical Geopolitics ; Spatial Myth ; Geographical Imagination ; Political Science
  • Là 1 phần của: Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.6-14
  • Mô tả: Th e article presents a review of the new geopolitics approach that developed in the West in the last two decades — the critical geopolitics. Th e article analyzes its methodological and thematic innovations, the contradictions between classical and critical geopolitics, and regards possible future cooperation of the opposing approaches as post-critical shift in geopolitics research paradigm.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-6-14

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...