skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)

Cesar Zucco Jr

Brazilian Political Science Review, 01 April 2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)
  • Tác giả: Cesar Zucco Jr
  • Chủ đề: Brazil ; Bolsa Família ; Electoral Effects ; Municipalities ; 2014 Elections ; Political Science
  • Là 1 phần của: Brazilian Political Science Review, 01 April 2015, Vol.9(1), pp.135-149
  • Mô tả: This research note examines the electoral impacts of Conditional Cash Transfer programs in the 2014 presidential election, and compares these to results previously obtained for the preceding three elections (ZUCCO, 2013). It analyzes both individual-level survey data and municipal-level electoral...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...