skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Formation of nuclear security culture in Ukraine

V. I. Gavryliuk ; A. V. Gavryliuk-Burakova ; S. S. Drapey ; V. V. Parkhomenko ; D. V. Proskurin ; O. P. Romanova

Âderna Fìzika ta Energetika, 01 June 2014, Vol.15(2), pp.140-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1818-331X ; E-ISSN: 2074-0565

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...