skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Journal “Comparative Politics” in Web of Science

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 December 2016, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2017-8-1-162

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Journal “Comparative Politics” in Web of Science
  • Tác giả: I. Yu. Okunev
  • Chủ đề: Political Science
  • Là 1 phần của: Sravnitelʹnaâ Politika, 01 December 2016, Vol.8(1)
  • Mô tả: Journal “Comparative Politics” in Web of Science.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2017-8-1-162

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...