skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RPSA TAKES PART IN SETTING THE NUMBER OF STATE-FUNDED PLACES FOR ADMISSION FOR THE PROGRAMS IN POLITICAL SCIENCE, WORLD REGIONAL STUDIES AND REGIONAL STUDIES OF RUSSIA IN RUSSIAN UNIVERSITIES

Статья Редакционная

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(2(15-16)), pp.145-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    RPSA TAKES PART IN SETTING THE NUMBER OF STATE-FUNDED PLACES FOR ADMISSION FOR THE PROGRAMS IN POLITICAL SCIENCE, WORLD REGIONAL STUDIES AND REGIONAL STUDIES OF RUSSIA IN RUSSIAN UNIVERSITIES
  • Tác giả: Статья Редакционная
  • Chủ đề: Political Science
  • Là 1 phần của: Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(2(15-16)), pp.145-145
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...