skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hugues Beaujard et Émily Nudd-Mitchell, Les aventures de Majid, 3 : Un éléphant pour Charlemagne

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 June 2017, Vol.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Hugues Beaujard et Émily Nudd-Mitchell, Les aventures de Majid, 3 : Un éléphant pour Charlemagne
  • Tác giả: Alain Chiron
  • Chủ đề: Political Science
  • Là 1 phần của: Cahiers d’histoire, 01 June 2017, Vol.135
  • Ngôn ngữ: French
  • Số nhận dạng: ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...