skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Russia and Europe: The Deconstruction of a Discourse of ‘Othering’: A Case of Geopolitical Conflict in Moldova

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 October 2015, Vol.6(4(21)), pp.56-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-56-58

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Russia and Europe: The Deconstruction of a Discourse of ‘Othering’: A Case of Geopolitical Conflict in Moldova
  • Tác giả: I. Yu. Okunev
  • Chủ đề: Moldova ; Spatial Identity ; Critical Geopolitics ; Political Science
  • Là 1 phần của: Sravnitelʹnaâ Politika, 01 October 2015, Vol.6(4(21)), pp.56-58
  • Mô tả: The article describes the methodological basis of the study of the spatial identity of the inhabitants of Moldova held a Сlub of Geopolitical Studies of MGIMO
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-56-58

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...