skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New Research of Transregional Development in Eurasia

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)), pp.162-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-162-163

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    New Research of Transregional Development in Eurasia
  • Tác giả: I. Yu. Okunev
  • Chủ đề: Political Science
  • Là 1 phần của: Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)), pp.162-163
  • Mô tả: Новый шаг в исследовании трансрегионального развития Евразии. Рецензия на книгу: Механизмы трансрегионального развития Центральной Евразии: исследования и прогнозы. Под ред. Ли Сина и А. Д. Воскресенского. Пекин: Цзючжоу Пресс, 2016. 495 с. (на китайком языке), ОКУНЕВ И.Ю. - тема научной статьи по политике и политическим наукам, текст научно-исследовательской работы
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-162-163

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...