skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Depression among Chinese University Students: Prevalence and Socio-Demographic Correlates

Chen, Lu ; Wang, Lin ; Qiu, Xiao Hui ; Yang, Xiu Xian ; Qiao, Zheng Xue ; Yang, Yan Jie ; Liang, Yuan; Mitchell, Alex J.

PLoS ONE, 3/13/2013, Vol.8(3), p.e58379 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0058379

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...