skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Validation of a Novel Device to Measure and Provide Feedback on Sedentary Behavior

Gill, Jason M. R ; Hawari, Nabeha S. A ; Maxwell, Douglas J ; Louden, David ; Mourselas, Nikos ; Bunn, Christopher ; Gray, Cindy M ; Van Der Ploeg, Hidde P ; Hunt, Kate ; Martin, Anne ; Wyke, Sally ; Mutrie, Nanette

Medicine and Science in Sports and Exercise, 2018, Vol.50(3), p.525-532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-9131 ; E-ISSN: 1530-0315 ; DOI: 10.1249/MSS.0000000000001458 ; PMCID: 5828381 ; PMID: 29040225

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...