skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A subjective study of the presence experience phenomenon

Nataliya V. Averbukh

Nacionalʹnyj Psihologičeskij Žurnal, 01 September 2018, Vol.3(31), pp.69-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-6617 ; E-ISSN: 2309-9828 ; DOI: 10.11621/npj.2018.0307

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A subjective study of the presence experience phenomenon
  • Tác giả: Nataliya V. Averbukh
  • Chủ đề: Virtual Reality ; Presence ; Presence Factors ; Immersion ; Environmental Presence ; Social Presence ; Personal Presence ; Psychology
  • Là 1 phần của: Nacionalʹnyj Psihologičeskij Žurnal, 01 September 2018, Vol.3(31), pp.69-89
  • Mô tả: Background. Presence phenomenon is aт important component of human interaction using virtual reality. Virtual reality is used actively in such spheres as Education, Research, Psychotherapy, Surgery, Entertainment and Games. The hidden part of the presence experience phenomenon deserves great...
  • Ngôn ngữ: Russian
  • Số nhận dạng: ISSN: 2079-6617 ; E-ISSN: 2309-9828 ; DOI: 10.11621/npj.2018.0307

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...