skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

تجربة الإدارة الالكترونية في الجزائر بين مقتضيات الشفافية وتجويد الخدمة،وإشكالية التخلص من منطق التسيير التقليدي

محمد بن اعراب

مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية

ISSN: 1112-4776 ; E-ISSN: 1112-4776

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    تجربة الإدارة الالكترونية في الجزائر بين مقتضيات الشفافية وتجويد الخدمة،وإشكالية التخلص من منطق التسيير التقليدي
  • Tác giả: محمد بن اعراب
  • Chủ đề: Administration ; Public Services ; Modernization ; Rationalization ; Information Technology
  • Là 1 phần của: مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية
  • Mô tả: The developmental shift in all its economic, social, political and cultural senses requires speed, accuracy and perfection in performance, and simplification of administrative procedures and the improvement of the state-citizen relationship. For this reason, Algeria starts to think about addressing...
  • Ngôn ngữ: Arabic
  • Số nhận dạng: ISSN: 1112-4776 ; E-ISSN: 1112-4776

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...