skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein Data Bank Japan (PDBj): updated user interfaces, resource description framework, analysis tools for large structures

Kinjo, Akira R. ; Bekker, Gert-Jan ; Suzuki, Hirofumi ; Tsuchiya, Yuko ; Kawabata, Takeshi ; Ikegawa, Yasuyo ; Nakamura, Haruki

Nucleic Acids Research, 01/04/2017, Vol.45(D1), pp.D282-D288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkw962

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...